Statut

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa

 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

§ 1

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem, jest organizacją działającą na terenie miasta Bełchatów oraz związanego z nim regionu górniczo-energetycznego.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Bełchatów.

§ 2

Stowarzyszenie ma charakter apolityczny.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 3

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) inicjowanie przedsięwzięć służących kształtowaniu postaw obywatelskich oraz zasad społecznego współżycia;

b) uczestniczenie w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym miasta i regionu;

c) wspieranie inicjatyw w zakresie prac badawczych nad historią i folklorem miasta i regionu bełchatowskiego;

d) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz kształcenia bełchatowskiej młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji.

§ 4

1. Cel ten będzie realizowany poprzez:

a) działalność kulturalną, naukową i gospodarczą prowadzoną na rzecz miasta i regionu;

b) aktywizowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów i zadań Stowarzyszenia;

c) gromadzenie środków finansowych oraz zasobów materialnych;

d) współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami nauki i kultury, organami państwa i samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5

1. Członkostwo może być indywidualne i zbiorowe.

2. Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 6

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży deklarację.

2. Każdy członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

b) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia w wybranym przez siebie zespole;

c) decydować o najważniejszych sprawach Stowarzyszenia podczas zebrań członków;

d) korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie;

e) posiadać legitymację członkowską.

§ 7

1. Osoba prawna może być (po złożeniu deklaracji) jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. Może ona działać poprzez swoich pełnomocników.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

3. Członkowie wspierający i honorowi posiadają te same prawa, co członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 8

1. Członkiem zbiorowym Stowarzyszenia mogą być inne organizacje i podmioty gospodarcze, które chcą realizować cele Stowarzyszenia.

2. Członkowie zbiorowi są reprezentowani przez swoich przedstawicieli, na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 9

1. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:

a) przestrzeganie Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

b) sumienne wykonywanie przyjętych obowiązków;

c) realizowanie celów Stowarzyszenia na miarę swoich możliwości;

d) uczestniczenie w Walnych Zebraniach;

e) systematyczne opłacanie składek członkowskich.

§ 10

1. Członkostwo ustaje przez:

a) wystąpienie;

b) wykluczenie ze Stowarzyszenia decyzją sądu koleżeńskiego za naruszenie postanowień Statutu lub działanie na szkodę Stowarzyszenia;

c) śmierć;

d) nie wypełnienie obowiązków wynikających z § 9 przez okres 2 lat.

2. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna;

d) Sąd koleżeński (jeśli Walne Zebranie podejmie taką decyzję).

2. Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.

§ 12

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz na dwa lata.

2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na polecenie władzy rejestracyjnej,

d) na wniosek 1/3 liczby członków.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

a) przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz oraz udzielanie absolutorium,

b) uchwalenie preliminarza budżetowego,

c) uchwalenie wytycznych do działalności i planu pracy,

d) rozstrzygnięcie odwołań od decyzji Zarządu, Komisji Rewizyjnej, sądu koleżeńskiego,

e) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków wnoszonych przez Zarząd,

f) powoływanie honorowych członków,

g) zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia,

h) wybór władz Stowarzyszenia,

i) decydowanie o sprawach o sprawach nie objętych Statutem.

§ 13

1. Decyzje Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ½ liczby członków. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę uprawnionych członków Stowarzyszenia.

2. O zwołaniu Walnego Zebrania zawiadamia się wszystkich członków najpóźniej 14 dni przed zebraniem w sposób ustalony przez Zarząd.

3. O sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie.

§ 14

1. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia będzie większa niż 200 osób Walne Zebranie zastąpi zebranie delegatów.

2. Zasady wyboru delegatów ustala Zarząd.

§ 15

1. Zarząd składa się z 5-9 członków i konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Jego pracami kieruje prezes.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

– inspirowanie i koordynacja zadań wynikających z postanowień Statutu, planów pracy zespołów i uchwał Walnego Zebrania;

– przygotowanie wniosków na Walne Zebranie;

– sporządzenie projektów ogólnych planów pracy, budżetowych oraz sprawozdań;

– powoływanie zespołów;

– zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

– przyjmowanie deklaracji i skreślenie z listy członków;

– zatwierdzenie programów pracy zespołów;

– zatrudnianie pracownika i ustalenie warunków pracy dla 1 pracownika płatnego.

3. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz kwartał.

4. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykle większością głosów.

5. W pracach Zarządu mogą uczestniczyć również przewodniczący zespołów (z głosem doradczym).

§ 16

1. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 osób. Kadencja Komisji rewizyjnej trwa 4 lata.

2. Do zakresu działania należy:

a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej;

b) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 17

1. Sąd koleżeński składa się z 3 osób.

2. Rozstrzyga spory między członkami oraz rozpatruje sprawy dotyczące nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

FUNDUSZE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

§ 18

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie;

b) dotacje, darowizny;

c) dochody z własnej działalności gospodarczej.

2. Gospodarka finansowa należy do kompetencji Zarządu, który ma prawo podejmowania wszystkich czynności prawnych związanych z działalnością.

3. Majątek Stowarzyszenia służy działalności statutowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Wszystkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 ogólnej liczby członków.

§ 20

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością głosów przy udziale przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

2.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Walnego Zebrania zatwierdzoną przez władzę rejestracyjną.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące w tym przedmiocie przepisy prawne, a w szczególności Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach/Dz. U. Nr 20 poz. 104/.

Przewiń na górę